जगत हितकारणी
अनुपदासनी करमकुंडळी अने तेना खूनी कारनामा
आ वेबसाइटनो उद्देश
अनुपदासना आंधळा अनुयायीओनां काळां कारस्तान
अनुपदास कोण हतो?
"जगत हितकारनी"ना प्रकाशननो इतिहास
अनुपदासना पुस्तकमांथी चोंकावनारी अने भेजांगेप वातो
अनुपदासनी शेतानियत, बेवकूफी, मूर्खता अने लुच्चाईने उजागर करतां केटलांक महत्त्वपूर्ण उद्धरणो
अमने तमारा समर्थननी जरूर छे
अनुपदासना आंधळा अनुयायीओनां काळां कारस्तान

केटलांक वरस अगाउ परवीन बाबीनुं अवसान थयुं हतुं. एक जमानानी ख्यातनाम हिरोइन मृत्यु पहेलां पागल जेवी थई गई हती अने चोंकावनारा बखाळा करीने चर्चास्पद बनी हती. मानसिक संतुलन गुमावी बेठेली परवीन बाबी छेल्ले गुमनाम अवस्थामां मरी गई अने त्रण चार दिवस पछी तेना मृत्युनी भाळ दुनियाने मळी. परवीन बाबीना बखाळाने सारा कहेवडावे एवा बखाळा "जगत हितकारणी"मां चस्केल मगजना अनुपदासे कर्या छे. आ चोपडी अनेक गंदां, बेवकूफी भरेलां, हिंसक अने विवादास्पद विधानो उपरांत शेतान अनुपदासनी गटरछाप गंधाती मानसिकताथी छलोछल भरेली छे.

आ चोपडीनी विशद चर्चा करीए ते पहेलां अनुपदासना आंधळा अनुयायीओनां काळां कारस्तान उपर एक नजर करवा जेवी छे. अनुपदासे स्थापेला अनुपमंडळना बुद्धिहीन भक्तोए राजस्थानमां अनेक जैन साधु-साध्वीजी महाराजोने हेरान कर्यां छे अने मरणतोल कष्टो आप्यां छे. आ मंडळ हवे शांत, सहिष्णु अने प्रमाणमां उदार एवा गुजरातमां पण उत्पात मचाववा माटे राजधानीना पादरमां आवी पहोंच्युं छे अने तेणे जैनोनी विरुद्धमां पोतानी राक्षसी जाळ पाथरवानुं शरू करी दीधुं छे.

वीसमी सदीना बीजा दायकामां अनुपदासनी उश्केरणीथी राजस्थानना सिरोही जिल्लामां जैनो विरुद्ध तोफानो थयां हतां अने कायदो-व्यवस्थाना गंभीर प्रश्नो ऊभा थया हता अने तत्कालीन सिरोही दरबारने आ तोफानो सामे पगलां लेवानी फरज पडी हती. तत्कालीन अंग्रेज सरकारे सिरोही दरबारने जैनो विरुद्धनां तोफानो कडक हाथे दाबी देवानी ताकीद करी हती. उल्लेखनीय छे के अनुपदासनुं वतन सिरोही पासे होवाथी तेनी जातिना अभण, पछात अने गरीब माणसोने तेणे जैनोनी विरुद्धमां उश्केर्या हता अने १९२०मां अनुपमंडळ नामना तोफानी संगठननी स्थापना करी हती, जेनुं एकमात्र ध्येय जैनोने परेशान करवानुं हतुं. अनुपदासे पहेली वार बहार पाडेला पेम्फलेटमां जैनोने "राक्षस" तरीके ओळखाव्या हता अने दुष्काळ, अकाळमृत्यु, आकरा ताप अने कडकडती ठंडी माटे जैनोने जवाबदार गणाव्या हता[जुओ फुटनोट #1]. तेना कहेवा मुजब "जैन वाणियाओनी राक्षसी विद्याओना कारणे" आ बधुं बनतुं हतुं अने सिरोही जिल्लाना भोळा अने नवरा अज्ञानी माणसो अनुपदासनी मायाजाळमां सपडाईने तेना बहेकावामां आवीने जैनो सामे तोफाने चडता हता. अनुपदासे पोताना भक्तोने जैनोनी मारझूड करवानो उपदेश आप्यो हतो. तेणे साफ शब्दोमां लख्युं छे के "आ सोदागरोनी मार-झूड करीने तपास करो." (जगत हितकारणी पृ. ७६) अनुपदासनी हिंसक मानसिकता दर्शावता आ शब्दो जुओ : "अमे तमोने तमारा बाळ बच्चां साथे मारी नाखीशुं." (जगत हितकारणी पृ. ७७)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We will kill you with your children

‘‘अमे तमोने तमारां बाळ बच्चां साथे मारी नाखीशुं.’’
जगत हितकारणीमां स्पष्ट धमकी, पृष्ठ ७७

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

अन्यत्र तेणे जैनोने "लंकाना ढेड" तरीके ओळखाव्या छे. अनुपदासना एक साथी हरचंद सोनीए अनुपदासना कहेवाथी केटलांक भजनो(!) लख्यां हतां जे भजनो तेनी जाहेरसभाओमां गवातां हतां. आ भजनोमां जैनोने अने जैन साधुओने पेट भरीने गाळो भांडवामां आवती हती. सिरोही प्रान्तमां आ लोकोए केटलाक जोडकणां पण प्रचलित कर्यां हतां, जेमां जैन मुनिओनी ठेकडी उडाडवामां आवती हती. एक मारवाडी जोडकणानो नमूनो : "सीसम री लकडी रेशम रा डोर, वॉणिया रा बावसी पक्का चोर."

अनुपदासनी आगेवानी हेठळ १९२०मां सिरोही विभागमां एक मोरचो काढवामां आव्यो हतो अने तेमां जैनोने "अनुपदासनां वचनो स्वीकारवा" सूत्रोच्चार करवामां आव्या हता. आ मोरचामां सामेल थयेला तोफानीओए पाडवा गाममां जैन उपाश्रय उपर हिंसक हुमलो कर्यो हतो, एटलुं ज नहीं, अनुपदासना इशारे ते उपाश्रयमां बिराजेला जैन मुनिओने पण हुमलामां निशान बनाव्या हता अने प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथोने सळगावी दीधा हता[जुओ फुटनोट #2]. अनुपदासना आ झेरीला पराक्रमथी सरकार पण खळभळी ऊठी हती अने सरकारना आदेशथी पोलीसे अनुपदासना कुटुंबी जेसा सुथार सहित पंचोतेर अनुयायीओने पकडी लीधा हता अने ट्रायल चाल्या बाद आमांना छेंतालीस तोफानीओने त्रणथी नव महिनानी जेलनी आकरी सजा थई हती. अनुपदासना गोरखधंधाथी चोंकी ऊठेली सरकारे "जगत हितकारणी"नी कोपीओ जप्त करीने तेनो नाश कराव्यो हतो अने तेनी उपर प्रतिबंध मूकी दीधो हतो[जुओ फुटनोट #3].

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Demolition of Jain Upashray in a village of Rajasthan

अनुपमंडळनो आतंकवादी चहेरो : राजस्थानना एक गाममां उपाश्रयमां खुल्ले आम तोडफोड अने लूंटफाट
विगतो माटे जुओ उपरनो पेरेग्राफ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

अनुपदासना अनुयायीओए जो के "जग हितकारणी" उपरना प्रतिबंधनी परवा कर्या विना जैनो विरोधी भेदी प्रवृत्तिओ चालु ज राखी हती अने हवे तेमणे गामेगाम अनुपदासना फोटाओ दर्शाववानुं चालु करी दीधुं हतुं. आखरे सिरोही दरबारे अनुपदासनी असामाजिक अने जैनो विरोधी प्रवृत्तिओथी तंग आवी जईने अनुपमंडळ उपर पण प्रतिबंध लादी दीधो हतो. तेम छतां भूगर्भमां तो अनुपदासनी प्रवृत्तिओ चालु ज रही हती.

सन १९३०मां राष्ट्रवादी चळवळे जोर पकडयुं हतुं अने सिरोही स्टेटना लोकोए पण सिरोही दरबार पासे लोकतांत्रिक सुधाराओनी मागणी करीने आंदोलन चलाव्युं हतुं. आ वखते तक साधीने अनुपमंडळना लोको सिरोही दरबारनी पडखे चडी गया हता अने जैनो विरुद्ध तेमनी बराबर कानभंभेरणी करी हती. अनुपमंडळनी उश्केरणीथी आश्चर्यजनक रीते सिरोही दरबार पण धीमे धीमे जैनो विरोधी बनी गया हता अने तेमणे सन १९४३-४४मां पोताना राज्यमां जैनोने खेतीनी जमीनो खरीदवा उपर प्रतिबंध मूकी दीधो हतो! अने स्वार्थी सिरोही दरबारे अनुपमंडळ उपरना प्रतिबंधोने हळवा करी दीधा हता. जुओ, अनुपदास पोते ज लखे छे : "सने १८८१थी कोशिश करी रह्यो छुं. तो त्यारथी कोशिश करतां करतां अमुक रजवाडाओने समजावीने मारी तरफेणमां करी लीधा छे." (जगत हितकारणी पृ. १६१)

देशद्रोही अनुपदासे तो भारतमां चालती राष्ट्रीय चळवळमां अंग्रेजोने साथ आप्यो हतो अने बदलामां जैनोनी विरुद्धमां तेमनो टेको माग्यो हतो. तेणे अंग्रेज सरकारने मस्का मारवा माटे जैनोनी विरुद्धमां लख्युं हतुं : "आ जाळ तमारा अंग्रेजोनां संतानोथी ज बंध करावी शकाशे." (जगत हितकारणी पृ. २०७)

जो के आखरे आझादी तो आवीने ज रही हती अने सिरोही दरबारनां राजपाट डूल थयां हतां, सिरोही स्टेट भारतना नवा राजस्थान राज्यमां एक जिल्लो मात्र बनीने रही गयुं हतुं. जो के तेम छतां अनुपमंडळनी जैनो विरोधी प्रवृत्तिओ तो चालु ज रही हती अने मंडळ आ आधुनिक वैज्ञानिक युगमां पण दुष्काळ, वावाझोडां, अतिवृष्टि, अनावृष्टि वगेरे कुदरती आफतो माटे जैनोने ज जवाबदार ठरावतुं हतुं, एटले सुधी के शीतळा अने प्लेग वगेरे रोगो पण जैनो पोतानी राक्षसी विद्याओथी फेलावे छे एवो प्रचार करतुं हतुं! नवाईनी वात तो ए छे के तेने तेनी विचारधारामां हा-जी-हा करनारा मूर्ख लोको आवा वैज्ञानिक युगमां पण मळी आवता हता! अनुपदासना कहेवा मुजब तो सूर्यग्रहणो अने चंद्रग्रहणो पण जैनोनी मेली विद्याना कारणे ज थाय छे! ते तो एटले सुधी कहे छे के धरतीकंपो पण जैनो ज करावे छे! छे ने बुद्धिना ब्रह्मचर्यनो "उत्तम" नमूनो!

सन १९६३मां राजस्थानना जैनोए अनुपमंडळनां कारस्तानो अने गंदा प्रचारथी गळे आवी जईने तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखडीयाने आवेदनपत्र आपीने तेनी विज्ञानविरोधी, जैनविरोधी, मानवताविरोधी प्रवृत्तिओनो व्यापक चितार आप्यो हतो[जुओ फुटनोट #4]. १९६०ना दायकामां अनुपमंडळे राजस्थानना जालोर, पाली, बाडमेर अने उदयपुर जिल्लाओमां तेम ज गुजरातना साबरकांठा जिल्लामां पोतानां कार्योनो फेलावो कर्यो हतो.

परापूर्वथी राजस्थान ए पोताना दुष्काळो माटे जाणीतो प्रदेश छे. वरसाद थवो न थवो कुदरतने आधीन छे. परंतु अनुपदास अने तेना बुद्धिहीन अनुयायीओ आ वात नथी स्वीकारता. आथी ज ज्यारे १९६३मां राजस्थानमां वरसाद ओछो थयो त्यारे "जैनो अने तेना साधुओ वरसाद रोकवानी क्रिया करे छे" एवा आक्षेपो साथे अनुपमंडळना चारसो माणसोना टोळाए जैन देरासर उपर हुमलो कर्यो हतो अने चातुर्मास करी रहेला पांच जैन मुनिओ उपर बेरहम अत्याचारो गुजार्या हता अने "जो चातुर्मास गाळी रहेला जैन मुनिओ पोतानां व्याख्यानो बंध न करे अने त्यांथी चाल्या न जाय तो" तेमनी हत्या करवानुं एलान कर्युं हतुं. फरीथी बे दिवस पछी अनुपमंडळना बस्सो माणसोए नजीकना बीजा देरासर उपर हुमलो कर्यो हतो अने उपाश्रय उपर पथ्थरमारो करीने "जैन साधुओने मारी नाखो" अने "वाणियाओने फेंकी दो"ना नारा लगाडया हता. आ बनावमां संख्याबंध जैनो घवाया हता अने एक व्यक्तिने होस्पिटलमां दाखल करवी पडी हती.

साबरकांठाना विजयनगरमां पण सन १९८५मां ओछा वरसादथी भडकेला भीलोए जैन देरासर उपर हुमलो कर्यो हतो, स्थानिक जैनोए थोडाक समय माटे जैन मुनिओने त्यांथी खसेडी लीधा हता. भीलोना हुमलाना कारणे मुनिओ केटलाक दिवसो सुधी गोचरी विनाना रह्या हता. आ ज वरसमां केटलाक भीलोए अनुपमंडळना इशारे उदयपुर जिल्लामां पण केटलाक साधुओ उपर हुमलो करीने तेमना पग भांगी नाख्या हता. आ भीलोना मनमां अनुपमंडळे झेर रेडीने एवुं ठसावी दीधुं हतुं के "जैन साधुओ वरसाद रोकवानी क्रिया करीने तेमने रीबावीने मारी नाखवा मागे छे!"

सन १९८६मां साबरकांठामां आवेला जैन तीर्थ पोशीनामां अनुपमंडळ समर्थित भील लोकोए सरघस काढीने जोरजोरथी धांटा पाडीने स्थानिक जैनोने तेमनां घरोमांथी बहार नीकळवा फरज पाडी हती. जैनो पण एम समजीने तेमनी दादागीरीने ताबे थया हता के जो तेओ बहार नहीं नीकळे तो आ भील लोको तेमनां घरो बाळी नाखशे. भीलोए जैनोने तेमना माथा उपर पाणी भरेलां माटलां उपाडवानी फरज पाडी हती अने पछी ए माटलां सामे तेओए बाण चलावीने पाणी भरेलां माटलां फोडी नाख्यां हतां! भीलो द्वारा करायेलुं आ एक प्रकारनुं "रेगिंग" हतुं. वैचारिक रीते पछात एवा भीलो मानता हता के आम करवाथी जैनो वरसाद रोकवानी क्रिया करे छे ते निष्फळ थई जशे! साबरकांठामां आवी ज रीते अढार ज वरसना गाळामां त्रण वखत जैनोनी सतामणी करवामां आवी हती[जुओ फुटनोट #5]. आ त्रणे बनावो प्रसंगे पोलीसनी निष्क्रियता ऊडीने आंखे वळगे एवी रही हती अने जैनो भगवान भरोसे फफडता रह्या हता.

अनुपदासनी अने तेणे स्थापेला अनुपमंडळनां कारस्तानोनी आ तो मात्र नमूनारूप झलक छे. एनां समग्र कारनामां लखवानी आ जग्या नथी अने जरूर पण नथी.

---------------------------------------------------

  1. Notification by Durga Prasad, deputy secretary, Home Dept, Government of Rajasthan, 5 Aug. 1957, Rajasthan Gazette, ix (1957), p. 270; Sirohi Jila Jain Sangh [the Sirohi District Jain Association] to chief minister of Rajasthan, 10 Oct. 1963. I am grateful to Denis Vidal for providing me with copies of the latter document, and of those cited in nn. 108, 109, 112 and 113 below, all of which are from the registry of the Home Department, Government of Rajasthan, Jaipur.

  2. At the village of Padwa they attacked a Jain dharmsala (rest-house), beating the Jain sadhus and burning some old manuscripts. (USURY, DEARTH, AND FAMINE IN WESTERN INDIA. David Hardiman)

  3. Home Dept, Government of Rajasthan, Jaipur, summary of criminal case no. 339 of 1919-20, Sirohi state (Panch Mahajans of Jawal, Barloot, Bhav, Arathwara aud Sanwara v. Jesa Suthar and seventy-four others), by Maganlal Mehta, judicial officer, Sirohi state, 30 June 1920, reproduced as “Appendix A”, Sirohi Jila Jain Singh to chief minister of Rajasthan, 10 Oct. 1963.

  4. In 1963 some Jain Baniyas of Sirohi complained a letter to the chief minister of Rajasthan of the continuing activities of the Anup Mandal. (USURY, DEARTH, AND FAMINE IN WESTERN INDIA. David Hardiman)

  5. This was in third time that this ritual had been repeated in eighteen years. (USURY, DEARTH, AND FAMINE IN WESTERN INDIA. David Hardiman)